Phòng chống tham nhũng

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
Wed, 11/07/2018 17:00 | GMT +7
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội.

Nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCTN nhằm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng thời cũng là các nhiệm vụ cụ thể thực hiện giai đoạn thứ ba Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Giai đoạn III thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được thực hiện theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

UBND tỉnh giao các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, luôn xác định phòng, chống tham nhũng, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, chỉ đạo, phân công một đơn vị làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của địa phương, đơn vị; thường xuyên cập nhật, kịp thời đăng tải quy định pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, của cấp ủy, chính quyền các cấp, thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị trên địa bàn tỉnh trên Trang (Cổng) thông tin điện tử (mục phòng, chống tham nhũng) của UBND tỉnh và của các địa phương, đơn vị.

Chi tiết văn bản xem tại đây: /Ke hoạch so 127/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51771857
Số người đang truy cập: 128